EuroServis Aero, s r.o.
Šamorínska 52
Bratislava 82105

IČO: 52638081
IČDPH: SK2121165519
DIČ: 2121165519

Servis Prestigio

Záručný a pozáručný servis značky Prestigio

Tento protokol priložte k reklamovanému (nefunkčnému) zariadeniu a zašlite na našu adresu ktorú nájdete v protokole. Ak zasielate viaceré produkty naraz, protokol vyplňte pre každý produkt zvlášť.

 Reklamačny protokol vo formáte PDF

 Reklamačný protokol vo formáte DOC

 

Odoslaním zariadenia do servisu, zákazník berie na vedomie záručné podmienky Prestigio zverejnené na stránke www.prestigio.sk a je oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

 

Doručenie poštou

• dopravu reklamovaného výrobku do servisu hradí odosielajúci, odoslanie zo servisu je bezplatné v prípade uplatnenia záručnej opravy.

• výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť na poštovú adresu firmy :

EuroServis AERO spol. s r.o
Šamorínska 52
Bratislava 821 06

 – zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou

• k výrobku je potrebné priložiť kópiu pokladničného dokladu, kópiu faktúry, alebo potvrdený záručný list

• k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje

• reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky

• nezabudnúť uviesť spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom

• výrobok nemusí byť prijatý na opravu – reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady kupujúceho spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že nie sú priložené potrebné doklady k reklamacií:

a) chýba popis závady – reklamovanej nefunkčnosti

b) popísaná závada sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

 

 

 

Osobné doručenie

Pri osobnej návšteve servisu spoločnosti EuroServis AERO s.r.o. je potrebné priniesť originál, kópiu faktúry alebo potvrdený záručný list. Ak kupujúci doklad nepredloží, nebude výrobok na reklamáciu prijatý, reklamácia bude považovaná za neoprávnenú a výrobok bude prijatý iba na opravu.

• prevzatie výrobku Qje možné iba v čase pracovnej doby

• výrobok nemusí byť prijatý na reklamáciu – opravu v prípade ak chýba popis poruchy alebo kupujúci nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Diagnostika závady

Pre lepší popis závady sú doležité tieto informácie, ktoré máte možnosť rozpísať, a predísť tak nezistenej závade a opätovnej reklamacií:

1.) Ako často sa problém vyskytuje (napr.: 2x denne, 1x do týždňa)

2.) Po akej dlhej dobe sa po zapnutí na zariadení daná chyba objaví. (napr.: ihneď, po 5-tich minútach práce, po niekoľkých hodinách)

3.) Pri akej činnosti, spustenom programe sa problém vyskytuje (napr. pri práci s Internetom, pri hraní hier, pri prehrávani určitých multimediálnych súborov, pri naklánaní, atď.)

4.) Čo všetko ste skúšali pre odstránenie Vášho problému (napr.: obnova továrenských nastavení, update firmware, výmena adaptéra z iného rovnakého modelu)

5.) Pokial máte možnost, zdokumentujte daný problém fotografiami / videom a tieto doplnujúce údaje zverejnite na webe, respektíve ak je to technicky možné uložte ich do reklamovaného zariadenia a do špecifikácie problému je nutné uviesť kde máme tieto dáta hladať alebo ich pošlite mailom na prestigio(zavináč)euroservis.sk

• Pokiaľ ste sa doteraz nepokúsili o vyriešenie Vášho problému pomocou : „Obnovenia továrenských nastaveni“, a ak je to technicky možné, prosím pokúste sa o to. Je dôležité vylúčenie softvérového problému ktorý si zákazník môže vyriešiť sám a nemusí zbytočne podstúpiť reklamačný proces.

(Nastavenia – Záloha o obnova – Obnovenie továrenských nastavení)

Podmienky opravy

• Pre vyzdvihnutie ukončenej zákazky je zákazník povinný predložiť kartu zákazky s príslušným číslom.

• Zákazník sa zaväzuje zaplatiť nezáručnú opravu podľa skutočných nákladov. Skutočná cena opravy môže byť bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka vyššia maximálne o 10%, ako bola pôvodne dohodnutá predpokladaná cena. Uznanie záruky je podmienené dodržaním záručných podmienok uvedených v záručnom liste a príručke užívateľa zariadenia. Ak nie sú tieto podmienky dodržané, záruku nie je možné uznať. Servis neručí za dáta uložené v MT. Na vykonanú opravu poskytujeme záruku 3 mesiace na práce a 6 mesiacov na náhradné diely. Protokol v tomto prípade slúži ako záručný list. Ak si zákazník zariadenie neprevezme najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, keď bol povinnými ho prevziať, súhlasí, že servisné stredisko je oprávnené telefón odpredať na pokrytie vzniknutej pohľadávky, alebo ho ekologicky zlikvidovať.

• Ak bude zariadenie zablokované / zaheslované a nebude vyplnený VZOR alebo ČÍSELNÝ KÓD na odblokovanie – nebude možné ho ďalej testovať. Bude Vám automaticky účtovaný poplatok za odblokovanie 12,00 € s DPH.

• V prípade, že sa pri oprave závada neprejaví alebo zákazník z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasí s navrhovanou cenou opravy, servis si účtuje poplatok za diagnostiku, manipuláciu a poštovné vo výške 12,00 € s DPH.

• Pri nezáručnej oprave servis nenesie zodpovednosť za prípadné znefunkčnenie prístroja.

Nájdete nás

 

 

Nezáručná oprava

Pri nezáručnej oprave stačí vyplniť reklamačný protokol, v ktorom už nie je nutné odosielať doklad o kúpe.

 

 Reklamačny protokol vo formáte PDF

 

 Reklamačný protokol vo formáte DOC

 

 

Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy.

Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na opravu vecí sa vzťahuje 3 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy : doručením kuriérskou službou na dobierku, vystavením zálohovej faktúry, hotovosťou.

Cenu opravy a dostupnosť náhraných dielov si overte na telefónnych číslach : 02/45242410 alebo na 0903 427 003

 

Záručné podmienky

Odoslaním zariadenia do servisu EuroServis AERO spol. s r.o. zákazník berie na vedomie záručné podmienky Prestigio zverejnené na stránkach výrobcu a je oboznámeny s týmto reklamačným poriadkom.

 

Slovensko >>> http://www.prestigio.sk/support/warranty-terms <<<

Česká republika >>> http://www.prestigio.cz/support/warranty-terms <<<

Záručná doba:

Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby vo faktúre, ktorá bola vystavená pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou ale použitím chybného materiálu pri výrobe.

Záruka zaniká:

• ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou (prasknutý displej)

• ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo neoprávnenej inštalácie

• ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby

• ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu

• ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu

• ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom

• ak bola na výrobku poškodená záručná plomba

• ak bolo strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové alebo výrobné číslo

• ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou

• ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu (pokiaľ na to nie je výslovne určený)

• ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom prostredí

• ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole

• ak do výrobku vnikla tekutina

• ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.

• ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie

• ak bol výrobok neodborne používaný, alebo ak bol používaný v rozpore s návodom na použitie

• ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie

• ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti

• ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo ak bol poškodený elektrostatickým výbojom,

Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.