EuroServis Aero, s r.o.
Šamorínska 52
Bratislava 82105

IČO: 52638081
IČDPH: SK2121165519
DIČ: 2121165519

Osobné doručenie

Pri osobnej návšteve servisu spoločnosti EuroServis LK s.r.o. je potrebné priniesť originál, kópiu faktúry alebo potvrdený záručný list. Ak kupujúci doklad nepredloží, nebude výrobok na reklamáciu prijatý, reklamácia bude považovaná za neoprávnenú a výrobok bude prijatý iba na opravu.

• prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby

• výrobok nemusí byť prijatý na reklamáciu – opravu v prípade ak chýba popis poruchy alebo kupujúci nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Diagnostika závady

Pre lepší popis závady sú doležité tieto informácie, ktoré máte možnosť rozpísať, a predísť tak nezistenej závade a opätovnej reklamacií:

1.) Ako často sa problém vyskytuje (napr.: 2x denne, 1x do týždňa)

2.) Po akej dlhej dobe sa po zapnutí na zariadení daná chyba objaví. (napr.: ihneď, po 5-tich minútach práce, po niekoľkých hodinách)

3.) Pri akej činnosti, spustenom programe sa problém vyskytuje (napr. pri práci s Internetom, pri hraní hier, pri prehrávani určitých multimediálnych súborov, pri naklánaní, atď.)

4.) Čo všetko ste skúšali pre odstránenie Vášho problému (napr.: obnova továrenských nastavení, update firmware, výmena adaptéra z iného rovnakého modelu)

5.) Pokial máte možnost, zdokumentujte daný problém fotografiami / videom a tieto doplnujúce údaje zverejnite na webe, respektíve ak je to technicky možné uložte ich do reklamovaného zariadenia a do špecifikácie problému je nutné uviesť kde máme tieto dáta hladať alebo ich pošlite mailom na prestigio(zavináč)euroservis.sk

• Pokiaľ ste sa doteraz nepokúsili o vyriešenie Vášho problému pomocou : „Obnovenia továrenských nastaveni“, a ak je to technicky možné, prosím pokúste sa o to. Je dôležité vylúčenie softvérového problému ktorý si zákazník môže vyriešiť sám a nemusí zbytočne podstúpiť reklamačný proces.

(Nastavenia – Záloha o obnova – Obnovenie továrenských nastavení)

Podmienky opravy

• Pre vyzdvihnutie ukončenej zákazky je zákazník povinný predložiť kartu zákazky s príslušným číslom.

• Zákazník sa zaväzuje zaplatiť nezáručnú opravu podľa skutočných nákladov. Skutočná cena opravy môže byť bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka vyššia maximálne o 10%, ako bola pôvodne dohodnutá predpokladaná cena. Uznanie záruky je podmienené dodržaním záručných podmienok uvedených v záručnom liste a príručke užívateľa zariadenia. Ak nie sú tieto podmienky dodržané, záruku nie je možné uznať. Servis neručí za dáta uložené v MT. Na vykonanú opravu poskytujeme záruku 3 mesiace na práce a 6 mesiacov na náhradné diely. Protokol v tomto prípade slúži ako záručný list. Ak si zákazník zariadenie neprevezme najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, keď bol povinnými ho prevziať, súhlasí, že servisné stredisko je oprávnené telefón odpredať na pokrytie vzniknutej pohľadávky, alebo ho ekologicky zlikvidovať.

• Ak bude zariadenie zablokované / zaheslované a nebude vyplnený VZOR alebo ČÍSELNÝ KÓD na odblokovanie – nebude možné ho ďalej testovať. Bude Vám automaticky účtovaný poplatok za odblokovanie 12,00 € s DPH.

• V prípade, že sa pri oprave závada neprejaví alebo zákazník z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasí s navrhovanou cenou opravy, servis si účtuje poplatok za diagnostiku, manipuláciu a poštovné vo výške 12,00 € s DPH.

• Pri nezáručnej oprave servis nenesie zodpovednosť za prípadné znefunkčnenie prístroja.

Nájdete nás