EuroServis Aero, s r.o.
Šamorínska 52
Bratislava 82105

IČO: 52638081
IČDPH: SK2121165519
DIČ: 2121165519

Servis AENO

 

SK CZ


Slovenský

Pre AENO domáce spotrebiče sa vzťahuje záruka na opravu, alebo výmenu v závislosti od kategórie produktu. Záruka na výmenu sa vzťahuje na nasledujúce kategórie produktov: rýchlovarné kanvice (nie Smart), elektrické zubné kefky, vysávače, naparovače odevov, kuchynské váhy a elektrický gril AEG002.

Záručný a pozáručný servis značky AENO

Tento protokol priložte k reklamovanému (nefunkčnému) zariadeniu a zašlite na našu adresu ktorú nájdete v protokole. Ak zasielate viaceré produkty naraz, protokol vyplňte pre každý produkt zvlášť.


Reklamačny protokol vo formáte PDF

Odoslaním zariadenia do servisu, zákazník berie na vedomie záručné podmienky AENO zverejnené na stránke aeno.com a je oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Doručenie poštou

• dopravu reklamovaného výrobku do servisu hradí odosielajúci, odoslanie zo servisu je bezplatné v prípade uplatnenia záručnej opravy.

• výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť na poštovú adresu firmy :

EuroServis AERO spol. s r.o
Šamorínska 52
Bratislava 821 06

 – zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou

• k výrobku je potrebné priložiť kópiu pokladničného dokladu, kópiu faktúry, alebo potvrdený záručný list

• k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje

• reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky

• nezabudnúť uviesť spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom

• výrobok nemusí byť prijatý na opravu – reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady kupujúceho spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že nie sú priložené potrebné doklady k reklamacií:

a) chýba popis závady – reklamovanej nefunkčnosti

b) popísaná závada sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Osobné doručenie

Pri osobnej návšteve servisu spoločnosti EuroServis AERO s.r.o. je potrebné priniesť originál, kópiu faktúry alebo potvrdený záručný list. Ak kupujúci doklad nepredloží, nebude výrobok na reklamáciu prijatý, reklamácia bude považovaná za neoprávnenú a výrobok bude prijatý iba na opravu.

• prevzatie výrobku možné iba v čase pracovnej doby

• výrobok nemusí byť prijatý na reklamáciu – opravu v prípade ak chýba popis poruchy alebo kupujúci nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Diagnostika závady

Pre lepší popis závady sú doležité tieto informácie, ktoré máte možnosť rozpísať, a predísť tak nezistenej závade a opätovnej reklamacií:

1.) Ako často sa problém vyskytuje (napr.: 2x denne, 1x do týždňa)

2.) Po akej dlhej dobe sa po zapnutí na zariadení daná chyba objaví. (napr.: ihneď, po 5-tich minútach práce, po niekoľkých hodinách)

3.) Pri akej činnosti, spustenom programe sa problém vyskytuje (napr. pri práci s Internetom, pri hraní hier, pri prehrávani určitých multimediálnych súborov, pri naklánaní, atď.)

4.) Čo všetko ste skúšali pre odstránenie Vášho problému (napr.: obnova továrenských nastavení, update firmware, výmena adaptéra z iného rovnakého modelu)

5.) Pokial máte možnost, zdokumentujte daný problém fotografiami / videom a tieto doplnujúce údaje zverejnite na webe, respektíve ak je to technicky možné uložte ich do reklamovaného zariadenia a do špecifikácie problému je nutné uviesť kde máme tieto dáta hladať alebo ich pošlite mailom na AENO(zavináč)euroservis.sk

• Pokiaľ ste sa doteraz nepokúsili o vyriešenie Vášho problému pomocou : „Obnovenia továrenských nastaveni“, a ak je to technicky možné, prosím pokúste sa o to. Je dôležité vylúčenie softvérového problému ktorý si zákazník môže vyriešiť sám a nemusí zbytočne podstúpiť reklamačný proces.

(Nastavenia – Záloha o obnova – Obnovenie továrenských nastavení)

Podmienky záručnej opravy

• Pre vyzdvihnutie ukončenej zákazky je zákazník povinný predložiť kartu zákazky s príslušným číslom.

• Zákazník sa zaväzuje zaplatiť nezáručnú opravu podľa skutočných nákladov. Skutočná cena opravy môže byť bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka vyššia maximálne o 10%, ako bola pôvodne dohodnutá predpokladaná cena. Uznanie záruky je podmienené dodržaním záručných podmienok uvedených v záručnom liste a príručke užívateľa zariadenia. Ak nie sú tieto podmienky dodržané, záruku nie je možné uznať. Servis neručí za dáta uložené v MT. Na vykonanú opravu poskytujeme záruku 3 mesiace na práce a 6 mesiacov na náhradné diely. Protokol v tomto prípade slúži ako záručný list. Ak si zákazník zariadenie neprevezme najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, keď bol povinnými ho prevziať, súhlasí, že servisné stredisko je oprávnené telefón odpredať na pokrytie vzniknutej pohľadávky, alebo ho ekologicky zlikvidovať.

• Ak bude zariadenie zablokované / zaheslované a nebude vyplnený VZOR alebo ČÍSELNÝ KÓD na odblokovanie – nebude možné ho ďalej testovať. Bude Vám automaticky účtovaný poplatok za odblokovanie 12,00 € s DPH.

• Pri nezáručnej oprave servis nenesie zodpovednosť za prípadné znefunkčnenie prístroja.

Nájdete nás

 

 

Nezáručná oprava

Pri nezáručnej oprave stačí vyplniť reklamačný protokol, v ktorom už nie je nutné odosielať doklad o kúpe.

 Reklamačny protokol vo formáte PDF

Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy.

Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na opravu vecí sa vzťahuje 3 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy : doručením kuriérskou službou na dobierku, vystavením zálohovej faktúry, hotovosťou.

Cenu opravy a dostupnosť náhraných dielov si overte na telefónnych číslach : 02/45242410 alebo na 0903 427 003

 

Záručné podmienky

Odoslaním zariadenia do servisu EuroServis AERO spol. s r.o. zákazník berie na vedomie záručné podmienky AENO zverejnené na stránkach výrobcu a je oboznámeny s týmto reklamačným poriadkom.

Slovensko >>> aeno.com/service-and-warranty <<<

Záručná doba:

Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby vo faktúre, ktorá bola vystavená pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou ale použitím chybného materiálu pri výrobe.

Záruka zaniká:

• ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou (prasknutý displej)

• ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo neoprávnenej inštalácie

• ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby

• ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu

• ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu

• ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom

• ak bola na výrobku poškodená záručná plomba

• ak bolo strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové alebo výrobné číslo

• ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou

• ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu (pokiaľ na to nie je výslovne určený)

• ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom prostredí

• ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole

• ak do výrobku vnikla tekutina

• ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.

• ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie

• ak bol výrobok neodborne používaný, alebo ak bol používaný v rozpore s návodom na použitie

• ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie

• ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti

• ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo ak bol poškodený elektrostatickým výbojom,

Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Čeština

Na domácí spotřebiče AENO se vztahuje záruka na opravu nebo výměnu, v závislosti dle kategorie výrobku.  Záruka na výměnu se vztahuje na tyto kategorie výrobků: rychlovarné konvice (ne Smart), elektrické zubní kartáčky, vysavače, napařovače oděvů, kuchyňské váhy a elektrický gril AEG002.

Záruční a pozáruční servis značky AENO
Tento protokol přiložte k reklamovanému (nefunkčnímu) zařízení a zašlete na naší adresu kterou najdete v protokole. Pokud zasíláte více produktů najednou, protokol vyplňte pro každý produkt zvlášť.

PDF reklamační protokol

Odesláním zařízení do servisu, zákazník bere na vědomí záruční podmínky AENO zveřejněné na stránce aeno.com a je ob eznámený s tímto reklamačním řádem.

Doručení poštou

• dopravu reklamovaného výrobku do servisu hradí odesílající, odeslání ze servisu je bezplatné v případě uplatnění záruční opravy.

• výrobek, který má poruchu je potřeba doručit na poštovní adresu firmy :

EuroServis AERO spol. s r.o
Šamorínska 52
Bratislava 821 06

– zabalený tak, aby nedošlo k poškození produktu přepravou

• produkt je potřeba přiložte kopii platební poukázky, kopii faktury nebo potvrzený záruční list

• přiložit k výrobku podrobný popis vady a podrobný popis podmínek, za kterých

• Reklamační řízení začíná dnem převzetí zboží servisním oddělením, nikoliv dnem podání

• nezapomeňte uvést zpáteční adresu a kontaktní osobu spolu s telefonním a e-mailovým kontaktem

• výrobek nemusí být přijat k opravě – reklamace a bude zaslán zpět na náklady kupujícího spolu s účtováním diagnostického poplatku v případě, že nebudou přiloženy potřebné dokumenty k reklamaci:

a) chybí popis vady – reklamované poruchy

b) popsaná vada se neprojeví a zákazník-uživatel není schopen vadu nebo poruchu výrobku prokázat

Osobní doručení

Originál, kopii faktury nebo potvrzený záruční list je nutné přinést při osobní návštěvě servisní společnosti EuroServis Aero s.r.o. Pokud kupující dokument nepředloží, produkt nebude pro reklamaci přijat, reklamace bude považována za nezpůsobilou a výrobek bude přijat pouze k opravě.

• převzetí Qje je možné pouze v pracovní době

• výrobek nemusí být akceptován k reklamaci – oprava v případě chybějícího popisu vady nebo kupující není schopen vadu nebo poruchu výrobku prokázat

Diagnostika závady

Pro lepší popis závady jsou zahrnuty následující informace, které máte možnost rozdělit, abyste se vyhnuli nezjištěným závadám a opětovné reklamě:
1.) Jak často se problém vyskytuje (např.: 2x denně, 1x týdně)

2.) Po jak dlouhé době se chyba objeví na zařízení po zapnutí. (např.: ihned, po 5 minutách práce, po několika hodinách)

3.) Při jaké činnosti se běžící program setkává s problémem (např. při práci s internetem, hraní her, přehrávání určitých multimediálních souborů, když plánujete atd.)

4.) Co jste se pokusili vyřešit problém (např. Obnovení továrního nastavení, aktualizace firmwaru, výměna adaptéru z jiného stejného modelu)

5.) Pokud máte možnost, zdokumentujte problém s fotografiemi / videem a publikujte tyto dodatečné údaje na webu nebo, pokud je to technicky možné, uložte je do reklamovaného zařízení a ve specifikaci problému uveďte, kde bychom měli tyto údaje vyhledat nebo je zaslat e-mailem na support@aeno.com

• Pokud jste se ještě nepokusili vyřešit problém pomocí : „Factory Reset“, a pokud je to technicky možné, zkuste to. Je důležité vyloučit softwarový problém, který si zákazník může vyřešit sám a nemusí zbytečně procházet reklamačním procesem.
(Nastavení – Obnovení zálohování – Obnovení továrního nastavení)

Podmínky opravy

• Pro vyzvednutí vyplněné objednávky je zákazník povinen předložit kartu objednávky s odpovídajícím číslem.

• Zákazník se zavazuje uhradit nezáruční opravu dle skutečných nákladů. Skutečná cena opravy může být maximálně o 10 % vyšší než původně sjednaná předpokládaná cena bez předchozího souhlasu zákazníka. Přijetí záruky je podmíněno splněním záručních podmínek stanovených v záručním listu a uživatelské příručce zařízení. Nejsou-li tyto podmínky splněny, nelze záruku přijmout. Služba neodpovídá za data uložená v MT. Na provedenou opravu poskytujeme záruku 3 měsíce na práci a 6 měsíců na náhradní díly. V tomto případě protokol slouží jako záruční list. Nepřevezme-li zákazník zařízení nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byl povinen jej převzít, souhlasí s tím, že servisní středisko je oprávněno telefon prodat, aby pokrylo vzniklou reklamaci nebo jej ekologicky zlikvidovalo.

• Pokud je spotřebič uzamčen/izolován a VZOR nebo ODBLOKOVACÍ KÓD není vyplněn – nebude možné jej dále testovat. Automaticky vám bude účtován poplatek za odblokování ve výši 12,00 € včetně DPH.

• V případě nezáruční opravy nenese servis odpovědnost za případnou poruchu spotřebiče.

Najdete nás

Nezáruční oprava

V případě nezáruční opravy stačí vyplnit reklamační protokol, ve kterém již není nutné zasílat doklad o koupi.


PDF reklamační protokol

Zařízení může být přijato k opravě za účelem posouzení ceny opravy nebo přímo k opravě se souhlasem k provedení opravy.
Cena opravy bude zákazníkovi sdělena telefonicky nebo e-mailem. Pokud s provedením opravy nesouhlasíte, bude vám účtován diagnostický poplatek. Na opravu kufrů se vztahuje záruční doba 3 měsíce. Způsoby platby za opravu: doručením kurýrní službou na dobírku, vystavením zálohové faktury, v hotovosti.
Zkontrolujte cenu opravy a dostupnost zaznamenaných dílů na telefonním čísle: +421 02/45242410 nebo na čísle +4210903 427 003

Záruční podmínky

Odesláním zařízení do servisu EuroServis AERO spol. s r.o. bere zákazník na vědomí záruční podmínky AENO zveřejněné na webových stránkách výrobce a je seznámen s těmito reklamačními podmínkami.

Česká republika >>> aeno.com/cz/service-and-warranty

Záruční doba:

Záruka se vztahuje na výrobek podle doby uvedené na faktuře, která byla vystavena při vystavení zboží, a to funkční vady způsobené výrobní vadou, ale použití vadného materiálu ve výrobě.

Záruka zaniká:

• pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo existuje podezření na poškození třetí stranou (prasklý displej)

• pokud byl výrobek poškozen v důsledku nesprávné instalace nebo neoprávněné instalace

• pokud byl výrobek poškozen v důsledku zanedbání preventivní péče a běžné údržby

• pokud byl připojen k jiným zařízením, která nejsou v souladu s platnými technickými normami

• pokud byl poškozen v důsledku použití neoriginálního spotřebního materiálu

• pokud byl výrobek vystaven vážnému nárazu způsobenému pádem

• pokud byla na výrobku poškozena záruční pečeť

• pokud bylo sériové nebo sériové nebo sériové číslo zkopírováno, poškozeno nebo vloženo

• pokud byl výrobek poškozen přirozenou událostí

• pokud byl výrobek vystaven nepříznivému počasí (pokud to není výslovně určeno pro tento účel)

• pokud byl výrobek použit v chemicky agresivním prostředí, prašném a vlhkém prostředí

• pokud byl výrobek ovlivněn silným elektromagnetickým polem

• pokud se do výrobku dostala kapalina

• pokud výrobek obsahuje kondenzát způsobený přechodem z mrazu na teplo atd.

• pokud byl výrobek skladován nebo používán mimo předepsaný teplotní rozsah definovaný v návodu k použití

• pokud byl výrobek nesprávně použit nebo pokud byl použit v rozporu s návodem k použití

• pokud byly na výrobku provedeny úpravy, opravy nebo manipulace

• pokud byl poškozen kolísáním napětí v síti

• pokud byl poškozen atmosférickými výboji a přepětím v napájecí síti, komunikačním vedení nebo pokud byl poškozen elektrostatickým výbojem,
Níže uvedené příklady nejsou seznamem všech případů, které mohou způsobit porušení záručních podmínek.

© Autorská práva 2022 EuroServis LK. Všechna práva vyhrazena. Autor: SKT