EuroServis Aero, s r.o.
Šamorínska 52
Bratislava 82105

IČO: 52638081
IČDPH: SK2121165519
DIČ: 2121165519

Záručné podmienky

Odoslaním zariadenia do servisu EuroServis LK spol. s r.o. zákazník berie na vedomie záručné podmienky Prestigio zverejnené na stránkach výrobcu a je oboznámeny s týmto reklamačným poriadkom.

 

Slovensko >>> http://www.prestigio.sk/support/warranty-terms <<<

Česká republika >>> http://www.prestigio.cz/support/warranty-terms <<<

Záručná doba:

Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby vo faktúre, ktorá bola vystavená pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou ale použitím chybného materiálu pri výrobe.

Záruka zaniká:

• ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou (prasknutý displej)

• ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo neoprávnenej inštalácie

• ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby

• ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu

• ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu

• ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom

• ak bola na výrobku poškodená záručná plomba

• ak bolo strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové alebo výrobné číslo

• ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou

• ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu (pokiaľ na to nie je výslovne určený)

• ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom prostredí

• ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole

• ak do výrobku vnikla tekutina

• ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.

• ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie

• ak bol výrobok neodborne používaný, alebo ak bol používaný v rozpore s návodom na použitie

• ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie

• ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti

• ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo ak bol poškodený elektrostatickým výbojom,

Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.